Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản năm 2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản năm 2022

17/01/2022

THÔNG BÁO

Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản, thông tin chi tiết xin xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày: